top of page
Transformator Ställverk

Transformatordiagnostik

Våra analyspaket för Transformatorer

I transformatorer överförs kraften mellan olika spänningsnivåer genom elektromagnetisk induktion.
Transformatorerna har vanligtvis ett elektriskt isolersystem som består av en cellulosalindning runt kopparledaren och en isolerolja. Oljans bidrag till transformatorfunktionen är inte bara att isolera utan även att kyla och skydda. Oljan ger därför en fantastiskt möjlighet att avgöra hur transformatorn mår.
Underhåll av transformatorn baserat på denna teknik benämns Insulation System Management. ​

Problem som kan uppstå i en transformatorolja är bland annat:
 • Att oljan bryts ner (ibland i förtid), vilket kan ge oxidationsprodukter som vatten, syror och slam mm i systemet.

 • Att oljan förorenas av vatten, förslitningsmetaller och partiklar.

 • Att pappersisoleringen bryts ner och förorenar oljan.

Allt detta gör att oljan inte fungerar som den ska och därmed fungerar inte heller transformatorn optimalt.


Olje + gasanalys:

Rapportens innehåll baseras på sambedömning av fakta som kombineras från gas och oljeanalysen.
Detta medför att ett säkrare uttalande om tillståndet blir möjligt. Nedanstående analyser ingår i analyspaketet:

Vårt Analysutbud
OBS:Tabellerna syns bäst på en datorskärm
Analyspaket

Trafodiagnos >>

Oljeanalys >>

Syfte

Sambedömning av fakta från gas och oljeanalysen

Systemets och oljans status

Ingående analyser
 • oljeanalys

 • gasanalys

 • okulärbesiktning

 • syratal

 • pH

 • DBDS-halt 

 • svavelhalt

 • antioxidanthalt

 • kopparhalt

 • peroxidtal

 • vattenhalt

 • gränsytspänning

 • turbiditet

 • IR-spektrum

 • Elektrisk genomslagshållfasthet

Gasanalys - två olika kvalitets-

varianter finns:

 • Precision (Totalextraktion) 

 • Screening (Head Space) 

Felförekomst/ indikationer samt stora akuta fel och tidig förvarning avseende underhållsbehov (precisions-DGA). Ger info om stora akuta fel (screening DGA) och underhållsbehov

 • DGA

 • brytningsindex

 • densitet

Tillståndsrapport >>

Kombinerad fakta från gas och oljeanalysen ger en noggrann bedömning av trafons aktuella
tillstånd

 • gasanalys

 • oljeanalys

 • korrosivt svavel

 • 2-furfural

 • tan

 • gravimetrisk renhet

Beräkning av Restlivslängd >>

Samma som tillståndsrapport men dessutom med en livslängdsberäkning baserad på driftsdata för objektet.

 • gasanalys

 • oljeanalys

 • korrosivt svavel

 • 2-furfural

 • tan

 • gravimetrisk renhet

bottom of page